BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

11:38 - 03/05/2019
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1ygCCdANJZ5iexSgCex8lzdYytbFKlUY0/preview" width="640" height="480"></iframe>